http://almere.eenpunt.nl/alternatieve-geneeswijzen.html
Klachtenregeling Klachtenregeling Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland, hierna te noemen ‘het Centrum’ inzake alle cursussen, opleidingen, workshops, lezingen of thema-avonden als zijnde geregistreerd op de website www.ronaldnieuwenhuizen.nl. Overwegende Dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst is, dat deze zich met eventuele klacht(en) over de uitvoering van een cursus, opleiding, workshop, lezing of thema-avond, hierna te noemen ‘Opleiding’, kan wenden tot een klachtencommissie indien bespreking van zijn/haar onvrede met de docent/opleider niet tot een bevredigend resultaat leidt. Artikel 1.) Begrippen Deelnemer Een ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een Opleiding welke geregistreerd staat op de website www.ronaldnieuwenhuizen.nl. Klachtencommissie Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland. Beroepscommissie De Klachtencommissie van Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Cursus, opleiding, workshop, lezing of thema-avond De cursus, opleiding, workshop, lezing of thema-avond die door de Praktijk wordt aangeboden of georganiseerd. Docent/opleider De persoon die de cursus, opleiding, workshop, lezing of thema-avond verzorgt en uitvoert. Klacht Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, opleiding, workshop, lezing of thema-avond gericht aan de Klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen. Klager Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend. Artikel 2.) Ontvankelijkheid 1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de Opleiding deelneemt of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de Opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de Opleiding indienen bij de Klachtencommissie. 2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij/zij zijn/haar klacht eerder indiende. 3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. 4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van twee jaar bewaard. Artikel 3.) Samenstelling van de Klachtencommissie 1. De Klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de bestuurders van het Centrum (Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland). Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtenprocedure. Artikel 4.) Taak van de Klachtencommissie 1. De Klachtencommissie heeft de taak om de bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Artikel 5.) Klachtenprocedure 1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de aanklager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht door het Centrum is ontvangen. 2. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten. 3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal het Centrum een schriftelijke reactie geven op de klacht geven. 4. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie dan is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde zijnde de Klachtencommissie van Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Artikel 6.) Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid 1. De Klachtencommissie komt binnen zes weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel en deze is bindend. 2. De Klachtencommissie zendt een afschrift van haar oordeel naar de klager. 3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken. 4. Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de Klager bekend. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 5.4) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland | www.ronaldnieuwenhuizen.nl
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland | www.ronaldnieuwenhuizen.nl
Menu Menu